Novinky a aktuality
Slávnostné otvorenie školského roka
Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 o 8.30 hod. v aule školy.

Program prvého dňa v škole

8:30 – 9:00 – príhovor riaditeľa školy – privítanie učiteľov a žiakov, základné informácie o organizácii školského roka

9.00 – 11:00 – triednické hodiny – informácie triednych učiteľov o súbore predmetov v novom školskom roku, o vyučujúcich týchto predmetov, o povinnostiach žiakov pri ich vyučovaní. Informácie o organizácii vyučovania v konkrétnom študijnom odbore.

Tešíme sa na stretnutie
KOMISIONÁLNE SKÚŠKY - OPRAVNÉ SKÚŠKY
pre uzatvorenie výročnej klasifikácie pre školský rok 2013/14 – sa budú konať 26. a 27. augusta 2014, vždy so začiatkom o 8:30 hod.
Žiaci s jednou skúškou túto konajú 26.8., žiaci s dvoma skúškami ich majú rozdelené po jednej v každom dni t.j. 26.8. a 27.8.
OPRAVNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva určuje miesto konania opravnej maturitnej skúšky - externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období september 2014.


 Predmet

Dátum

 Miesto

 Čas

SJL

3.9.2014

Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen

9:15 hod.

ANJ

4.9.2014

Športové gymnázium, Trieda SNP 54, B. Bystrica

9:15 hod.

NEJ

4.9.2014

Spojená škola-SOŠ automobilová, Školská 7, B. Bystrica

9:15 hod.


Stredná odborná škola drevárska zastúpená riaditeľom školy Mgr.Jozefom Hazlingerom

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž


 

Nemecká top firma Mafell

podporila odborné vzdelávanie a prípravu

na SOŠ drevárskej vo Zvolene!
Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 17. júna 2014

Voľné miesta pre študijné odbory:

3349 K - Technik drevostavieb: 10

2682 K - Mechanik počítačových sietí: 10


Voľné miesta pre učebný odbor:

3355 H - Stolár: 14

* uchádzači o štúdium v učebnom odbore STOLÁR, budú prijatí bez prijímacej skúšky


Výsledky prijímacích skúšok 2014

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium v školskom roku 2014/15 bode

20.mája 2014 v čase od 8 00 do 13 00 hod.


LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy

Premeny dreva


ktorá sa koná v utorok 06. 05. 2014 o 15:00 h.
v Lesníckom a drevárskom múzeu,
Námestie SNP 23/35 vo Zvolene.

Výstava potrvá do 30. 05. 2014

čítať viac v informačnom servise: Drevársky magazín
TurboCAD- študentské projekty 2013-14

V medzinárodnom finále súťaže TurboCAD- študentské projekty 2013/14 v Považskej Bystrici

získala Martina Kollárová žiačka 4.D - 1. miesto v nábytkárskej kategórii


20. ROČNÍK SÚŤAŽE O CENU ZA INOVÁCIE - KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2013
naša škola získala v kategórii "Mladý inovátor":

I.
miesto - Damián Cehlárik - 2.D odbor TNI - drevená hračka: SPARK

II. miesto - Michaela Mičudová - 2.D odbor TNI - drevená hračka: ZEPHYL


Archív RTVS - Utorok 18.03.2014 - Správy RTVS o 19:00 - presná minutáž video príspevku: 00:43:35


Cehlárikmicudova
Matematický klokan

V marci 2014 sa v mnohých štátoch realizuje najväčšia medzinárodná súťaž v matematike o atraktívne ceny- Matematický klokan. Zapája sa do nej niekoľko miliónov študentov. Tento rok sa opäť 24.3.2014 zapojili do súťaže aj naši študenti. Súťaž v priestoroch školskej auly trvala od 8.00 do 10.00 hodiny. Záujemcovia riešili testové úlohy v 2 kategóriách- kadet (1.-2. ročník) a junior (3.-4. ročník). Teší nás, že záujem študentov o túto súťaž stále pretrváva, tento rok sa do nej zapojilo 61 študentov 1. až 4. ročníka. Súťaž organizačne pripravili p. profesorky matematiky Mgr. Marková a Mgr. Halamová. Výsledky by mali byť známe v priebehu apríla 2013.
Z.Vonkomerová
Okresné kolo vo florbale
Stalo sa tradíciou, že sa naša škola aktívne zúčastňuje na rôznych športových podujatiach.
Aj 6.3.2014 sa naši študenti 1. až 4. ročníka pod vedením Mgr. Stríža zapojili do okresného kola vo florbale. Medzi sebou súperilo 6 stredných škôl. Všetky družstvá si zmerali svoje sily v priestoroch telocvične Technickej akadémie vo Zvolene. Naši chlapci nakoniec obsadili vynikajúce 2. miesto. Blahoželáme !
Z. Vonkomerová
NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR - 3349 K

http://www.drevostavby-zsdsr.sk/images/wrapper/logo.pngTechnik drevostavieb

už od 1. septembra 2014 na našej škole

Etudy z dreva XV. ročník
Cenu primátora mesta Zvolen získal: Adam Libiak, študent SOŠ drevárskej zo Zvolena za skladačku Mondadamo.

libiak
Obvodné kolo vo volejbale chlapcov

13.2. 2014 sa v priestoroch Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene konalo obvodné kolo vo volejbale chlapcov. Naše družstvo, ktorého silnú základňu tvorili študenti 4.A triedy, viedol Mgr. Peressény. V dopoludňajších hodinách súperili o najlepšie umiestnenie 4 družstvá- naša SOŠ drevárska, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Technická akadémia vo Zvolene a Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene. Hralo sa systémom každého s každým. Naši chlapci napokon obsadili úžasné prvé miesto a postúpili do regionálneho kola. Blahoželáme!
Z.Vonkomerová
Workshop fotografie 2014
Školský časopis
Dni vedy a otvorených dverí UMB BB
 
Dňa 13.11.2013 sa žiaci 3.M triedy odboru mechanik počítačových sietí zúčastnili dňa otvorených dverí na ketedre informatiky UMB v Banskej Bystrici. Žiaci videli konštruovanie a programovanie robotov z lega, výstavu zameranú na vývoj počítačov a zúčastnili sa na „živej“ prednáške programovania.
Mechanik počítačových sietí
Úsmev ako dar - naša škola súčasťou podujatia
UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠKOLY NA TRHU PRÁCE

PERCENTUÁLNA ÚSPEŠNOSŤ UPLATNENIA ABSOLVENTOV SOŠ DREVÁRSKEJ ZVOLEN NA TRHU PRÁCE A V ĎALŠOM VZDELÁVANÍ

 v elektronickej podobe na str.107 v publikácii pod názvom

ANALÝZA ABSOLVENTOV GYMNÁZIÍ A STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL  K 25.11.2012

alebo na web stránke

www.upsvar-bb.sk

Neinvestičný fond

Fond bol zaregistrovaný Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 23.3.2001 a bolo mu pridelené IČO 31908331
Účet fondu je vedený v Slovenskej sporiteľni pod číslom 0401323492/0900


Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A
837 63 Bratislava
Národný projekt:
Rozvoj stredného odborného vzdelávania


 
 
Prioritná os 1:
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy,
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia
PILOTNÉ CENTRUM
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

VENUJTE NÁM 2%